Nowa usługa pomiar i ocena strumienia wartości tworzonego w organizacji ValueView

18-11-2015

ValueViewTM to metoda  pomiaru i oceny strumienia wartości  tworzonego w organizacji (przedsiębiorstwo, instytucja, jednostka organizacyjna, proces, projekt) przez poszczególnych pracowników.

Ocena strumienia wartości polega na  porównaniu wartości dodanej, tworzonej przez każdego uczestnika organizacji  z kosztami  wykonywanych przez niego działań tworzących tę wartość.

Pomiar polega na sporządzeniu przez pracownika listy wykonywanych zadań (działań, które wynikają z podziału obowiązków w przedsiębiorstwie i które mają zdefiniowanego odbiorcę- klienta wewnętrznego i zewnętrznego) oraz przypisaniu każdemu zadaniu jego ważności (mierzonego % udziałem czasu wykonania zadania do nominału czasu pracy).  Ważność zadania stanowi podstawę do podziału kosztów bezpośrednich, alokowanych na badane stanowisko pracy. Tak sporządzone zestawienie wyników pomiaru kosztów wykonywanych zadań stanowi bazę do oszacowani a ich wartości.

Wartość w metodzie ValueView ocenia  subiektywnie każdy  klient wewnętrzny lub klient zewnętrzny organizacji.. Klient ocenia wartość zadania, wykonywanego i dostarczanego mu przez pracowników objętych badaniem  ValuView. Dzięki temu, że ValueView bada wartość każdego zadania dla jego odbiorcy (klientów wewnętrznych i zewnętrznych) na podstawie oceny satysfakcji i racjonalności efektów działania  w szybki sposób jesteśmy w stanie wyselekcjonować i wskazać  zadania niepotrzebne oraz zadania o  wartości nieracjonalnej ze względu na użyteczność lub zbyt wysoki koszt wykonania (nieadekwatne do potrzeb odbiorcy) Prostota metody, szybkość przeprowadzenia oceny oraz oparcie oceny na  subiektywnej ocenie  wartości działań przez ich odbiorców  wyróżnia ValueView od innych technik i metod pomiaru wartości, dostępnych i  stosowanych na rynku. Dzięki tym cechom ValueView jest w stanie poprawnie diagnozować rentowność zadań wykonywanych w organizacji  w sposób szybszy i znacznie tańszy od pracochłonnych, czasochłonnych i drogich metod analitycznych i opartych o koszty analizach controllingowych. .

RENTOWNOŚĆ

Dzięki temu, że ValueView bada rzeczywistą, subiektywnie rozumianą wartość dla klienta jest w stanie mierzyć rzeczywistą rentowność poszczególnych zadań wykonywanych w organizacji.

Rentowność w metodzie ValueView rozumiana jest jako relacja wartości dodanej , tworzonej w organizacji do kosztu wytworzenia tej wartości..

 Rentowność ValueViewTM obliczana jest według zależności

Pvv  = (V - C)/C

gdzie:

Pvv  (Profitability) to rentowność mierzona przez ValueView

V (Value) to wartość wytworzona dla klienta subiektywnie przez niego wyceniona z perspektywy przydatności do realizacji jego celów

C (Cost) to koszt wytworzenia tej wartości

 

Niezależnie od możliwości ustalenia Rentowności ValueView na poziomie przedsiębiorstwa, centrum zysków, procesów metoda ta w prosty sposób pozwala na ustalenie rentowności działań na poziomie stanowiska pracy. Przy tym poziomie oceny Rentowności ValueView na podstawie subiektywnej oceny wartości wykonywanych działań w organizacji przez ich odbiorców i oceny adekwatności efektów i kosztów tych działań oraz współbieżności efektów ocenianych działań i ich  zorientowania na cele firmy według podanej wyżej zależności oceniana jest relacja wartości działania dla beneficjenta do rzeczywistego i mierzalnego kosztu wytworzenia tej wartości. Rentowność, mierzona metodą ValueView, nie jest więc z założenia ekonomicznym wskaźnikiem rentowności. Łączy bowiem wartości subiektywne i niemierzalne z mierzalnymi kosztami działań, tworzących wartości. Dzięki tej zdolności ValueView znacznie trafniej niż jakiekolwiek metody analityczne diagnozuje przydatności i rentowność poszczególnych działań, realizowanych w organizacji.

ZASTOSOWANIE BIZNESOWE

Dzięki pomiarowi subiektywnej wartości działań realizowanych w organizacji przez ich odbiorców  (klientów wewnętrznych i zewnętrznych) ValueView, w odróżnieniu od metod analitycznych jest w stanie zaplanować lub oszacować  rentowność działań  nawet przed ich wykonaniem. Przykładem jest planowanie i szacowanie przyszlej wartości i rentowności ValueView szkoleń i treści szkoleniowych.

Dzięki tej zdolności połączenia w jednym równaniu rentowności, niemierzalnej i subiektywnej wartości i mierzalnych kosztów ValueView nazywane zostało  Złotym Graalem polityki personalnej (The Holy Grail of HRM - Witold Reichhart, prezes AdVisio).

Przy stosowaniu w praktyce  ValueView  do badania rentowności ValueView  wykorzystywane są nowoczesne rozwiązania informatyczne z wykorzystaniem technologii internetowych.Dzięki ich wykorzystaniu badanie jest bardzo mało obciążające dla pracowników i klientów (wewnętrznych i zewnętrznych) Analiza wszystkich istotnych działań ich kosztu zajmuje każdemu z  uczestników ok 30 minut. Pomiar wartości rentowności ValueView, przygotowania raporti i rekomendacji zajmuje klika godzin.

Dzięki wykorzystaniu metody  ValueView  organizacje są w stanie w krótkim czasie, niewielkim wysiłkiem i kosztem dostarczać pracownikom niezwykle trafną i precyzyjną informację o rentowności  każdego z wykonywanego  zadania. Informacja taka stanowi kompas, przy pomocy którego  każdy pracownik i menedżer może samodzielnie w redukować czas na zadania nierentowne i orientować się na te, które są  skorelowane z celami organizacji i tworzą wartość dodana dla Klienta.

     Więcej informacji:

www.valueview.pl